Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

V. PRINCIPALELE CĂRȚI DE CULT

 

Cea mai mare parte dintre titlurile din perioada veche a tiparului românesc este constituită din cărţi de cult folosite de Biserica Ortodoxă şi de Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică). Mai jos găsiţi scurte descrieri ale conţinutului acestor cărţi şi momentul primei lor tipăriri.

 

În funcție de cine le folosește, cărțile de cult se împart în: cărți de altar și cărți de strană. Primele sunt folosite de preot și diacon (ex. Liturghier, Molitfelnic, Evangheliar), iar celelalte de către citeț și cantor (ex. Ceaslov, Octoih, Triod).

 

Acatistier

Reprezintă o culegere de acatiste (imne de laudă). Primul acatist tipărit în limba română (Acatistul Maicii Domnului) a apărut la Mănăstirea Uniev în anul 1673, sub îndrumarea Mitropolitului Dosoftei. Primele Acatistiere vor fi tipărite începând cu jumătatea sec. al XVIII-lea.

 

Aghiazmatar

Reprezintă o variantă prescurată a Molitfelnicului și conține slujbele cele mai folosite de către preoți. O primă ediție a Aghiazmatarului a apărut la Iași în 1814 și are pe pagina de titlu explicația „Aghiazmatariu mic adecă aleagere a rânduialelor și rugăciunilor celor mai de trebuință și de nevoe preoților, scoasă din molitvenicul cel mare”.

 

Apostol

Reprezintă o culegere de texte extrase din Faptele Apostolilor și din Epistolele din Noul Testament, așezate în ordinea în care sunt folosite în cursul unui an liturgic. Prima ediție a Apostolului consemnată în perioada veche a tiparului românesc a apărut în 1547 la Târgoviște cu îngrijirea tipografului Dimitrie Liubavici. Prima ediție care include și textul în limba română a apărut la Brașov în 1566 în tipografia diaconului Coresi.  

 

Arhieraticon

Conține rânduiala slujbelor săvărșite de episcopi. Cartea a fost tradusă în limba română încă din sec. al XVII-lea, dar în perioada veche a tiparului românesc a apărut o singură ediție, la Blaj în 1777.

 

Catavasier

Cunoscut și sub numele de Octoih mic sau Anastasimatar, conține imnele Învierii la slujbele de seară (vecernie)  și de dimineață (utrenie) ale dumincilor pe peste an, împărțite după cele opt glasuri. Prima ediție a Catavasierului a fost tipărită la Târgoviște în anul 1713. Multe ediții ale Catavasierului din sec. al XVIII-lea au fost trilingve: română, greacă, slavonă. 

 

Ceaslov

Numit şi Orologiu sau Cartea orelor, conţine în principal slujbele din cursul unei zile: vecernia, pavecerniţa (mică şi mare), miezonoptica (sau polunoşniţa), utrenia, ceasurile şi mijloceasurile, obedniţa, rugăciunile dinaintea mesei. Primele ceasloave au fost tipărite la Govora în 1638 (Ceaslov, Psaltire cu ceaslov) în limba slavonă. După o serie de încercări de traducere, versiunea care a rămas în uz până astăzi este cea tipărită de Sf. Antim la Târgoviște în 1715.

 

Evangheliar

Este o carte de cult care conţine pasaje (numite pericope) din cele patru Evanghelii canonice, în ordinea în care ele sunt folosite într-un an liturgic. Prima ediţie a Evangheliarului în Ţările Române a fost tipărită în 1512 de ieromonahul Macarie la Târgovişte, în timpul domniei lui Vlad cel Tânăr. Prima versiune în limba română a apărut cândva între anii 1551 şi 1553 la Sibiu.

 

Liturghier

Este o carte de cult care cuprinde în principal rânduielile celor trei slujbe folosite în Biserica Ortodoxă şi în cea Greco-catolică: Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, Liturghia Sf. Vasile cel Mare şi Liturghia darurilor mai înainte sfinţite (atribuită Sf. Grigore Dialogul). În general se consideră că Liturghierul tipărit de ieromonahul Macarie la Târgovişte în anul 1508 este cea mai veche tipăritură românească. Diaconul Coresi a tipărit un Liturghier în limba română în anul 1570, dar nu avem informaţii că această carte ar fi fost folosită în biserici.

 

Minei

Este o culegere de slujbe ale sfinţilor şi sărbătorilor cu dată fixă de peste an. El poate fi editat într-un singur volum cu indicaţii pentru diferite tipuri de sfinţi sau de sărbători(Minei de obşte) sau în 12 volume, câte unul pentru fiecare lună, cu slujbe dedicate fiecărui sfânt sau sărbătoare. Primul Minei a fost tipărit de diaconul Coresi sub numele de Sbornic în 1569, în limba slavonă. Tipărirea mineielor în limba română s-a făcut pentru prima dată între anii 1776 şi 1780 la Râmnic.

 

Molitfelnic

Cunoscut și sub numele de Molitvenic, Trebnic sau Evhologhion este o carte din care citește doar preotul, rugăciuni și slujbe care sunt destinate în exclusivitate vieții creștinilor. El cuprinde de la Slujba Botezului, a Spovedaniei, a Împărtășaniei, a  Cununiei, a Maslului, până la cea a înmormântării și pomenirilor care se fac după moarte (parastasele). În această lucrare se află și multe alte rugăciuni necesare în diferite nevoi și împrejurări din viața oamenilor: sfințirea caselor, a holdelor, a fântânilor, izbăvirea de dăunători, rugăcini pentru ploaie atunci când este secetă etc. O primă ediție a molitfelnicului în epoca veche a tiparului se datorează muncii depuse călugărului Moisi și a apărut la Târgoviște în 1545. La scurt timp, diaconul Coresi a tipărit un Molitfelnic și în limba română (în 1567 sau 1568). Cunoaștem o singură ediție a Evhologhionului care include atât Liturghierul, cât și celelalte șase taine (Râmnic, 1706), în rest rânduiala Sf. Liturghii fiind tipărită separat.

 

Octoih

Numele provine din limba greacă (οκτοηχος) și înseamnă „opt glasuri”. El conține slujbele de peste an, împărțite în cicluri de opt săptămâni. Octoihul acoperă perioad liturgică din prima duminică de după Rusalii și până la duminică Vameșului și fariseului (trei săptămâni înaine de începutul Postului Paștelui). Sistematizarea muzicii în Biserica Ortodoxă este atribuită Sf. Ioan Damaschin, fapt care face ca adesea gravuri care-l înfățișează să fie incluse în Octoih. Aceasta a fost a doua carte tipărită de ieromonahul Macarie la Târgoviște, în limba slavonă, în anul 1510. O ediție completă în limba română a apărut la Târgoviște în 1712, în traducerea și cu cheltuiala Sf. Antim Ivireanul.

 

Penticostar

Este o carte care cuprinde slujbele ce se țin în cele opt săptămâni de la Duminica Paștelui și până la prima duminică după Rusalii. Numele ei face referire la cele 50 de zile de la Paști până la Rusalii. O primă ediție a Penticostarului, împreună cu Triodul, a apărut la Târgoviște în 1550. Unele informații nesigure plasează tipărirea în limba română a cărții în sec. XVII, dar mai probabil este că prima ediție va fi publicată la mijlocul sec. al XVIII-lea.

 

Psaltire

Conține o colecție de 150 de psalmi (imne atribuite în mod tradițional proorocului David), grupați în 20 de catisme. Prima Psaltire în limba română a apărut în 1570 la Brașov, fiind precedată cu câțiva ani de o Psaltire în slavonă.

 

Triod

Conține slujbele din atât din perioada premergătoare, cât și din Postului Paștelui. O primă ediție în slavonă a Triodului, împreună cu Penticostarul, a apărut la Târgoviște în 1550. Unele informații nesigure plasează tipărirea în limba română a cărții în sec. XVII, dar mai probabil este că prima ediție va fi publicată la București în 1726.