Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior următor

BIBLIA (BUCUREȘTI, 1688)

Biblia tipărită în anul 1688 este prima ediţie integrală în limba română şi a reprezentat un moment definitoriu pentru cultura român. La tipărirea ei au contribuit numeroase personalități politice și culturale. Această carte a fost patronată de Domnitorul Ţării Româneşti Şerban Cantacuzino.  Numele lui Constantin Brâncoveanu a fost trecut pe pagina de titlu odată cu, probabil, ultimul tiraj al cărții, după alegerea acestuia ca domn al țării, ca un omagiu adus noului stăpânitor. Tipărirea a fost executată în Tipografia Mitropoliei din Bucureşti.

 

Modelul folosit pentru traducere a fost ediţia din 1597 a Septuagintei publicată la Frankfurt, care a fost comparat cu textul Bibliei publicate la Veneţia în 1687.

 

Traducerea Bibliei în limba română a fost un proces îndelungat care a presupus un efort colectiv al multor cărturari din întreg spaţiul cultural de limbă română.  Fraţii Radu şi Şerban Greceanu au fost cei care au coordonat colectivul de traducere şi revizuire a textelor. Vechiul Testament a fost tradus de spătarul Nicolae Milescu. Biblia de la 1688 include Noul Testament de la Bălgrad (1648) într-o variantă revizuită, avându-se în vedere și versiunile mai recente ale Evangheliei (1682) și ale Apostolului (1683).

Corpul cărții este compus din 472 de file. Textul este integral în limba română. S-au păstrat pănă astăzi numeroase exemplare în ţară şi în străinătate1.

Ioan Şărban Cantacozino Basarabă Voevodul den mila lui Dumenzău domnu şi biruitoriu a toată Ungrovlahiia

Celor ce să află lăcuitori supt stăpânirea noastră preasfinţitului mitropolit chir Theodosie iubitorilor de Dumnezău episcopi preacuvioşilor egumeni smeriţilor preoţi blagorodnicilor boiari şi tuturor pravoslavnicilor creştini de la Dumnezău ajutoriu poftim.

Vrând să să ducă den lumea aceasta Preabunul şi Unul puternic Dumnezău Domnul nostru Isus Hristos şi numărând în mâinile credincioşilor slugilor sale talantul cel de trebuinţă cu mare arătare le-au poruncit zicând: „Neguţătoriţi pănă voiu veni”! Pentru ce aceasta poate si mira cineva. Dară nu era cu putinţă să lase la iubiţii Lui mai trebuincioasă şi mai folositoare învăţătură şi vrednică ca să o povestească la fiii lor şi când vor şădea în casă şi când vor îmbla în cale şi stând şi culcându-se şi tocma să zicu după cum au zis Moisi vrednică să o poarte semn pre mâinile lor şi neclătită înaintea ochilor lor scrisă pre pragurile uşilor caselor lor.

...

Rog dară să priimiţi cu bucurie cea bună îndurare cu care ne-am nevoit pentru folosul obştesc şi să rugaţi pre Dumnezău şi prentru a noastră spăsenie.2

1. BRV vol. I (1903), pg. 281-291.

2. Biblia 1688 (ediție critică) – (1988-prezent). Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum” - Departamentul de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Ştiinţelor Umaniste Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

3. Biblia 1688 (reeditare) - (1997). Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române Bucureşti.

Biblioteca Academiei Române (București)
Biblioteca Metropolitană București
Biblioteca Sfântului Sinod

Ediţia critică a Bibliei de la 1688 - https://consilr.info.uaic.ro/~mld/monumenta/stadiul_actual.html

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii