Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi
anterior

TIPIC (CHIȘINĂU, 1821)

Unii cercetători au admis și mai admit încă existența unei ediții a Tipicului în anul 18211 2, adică în timpul păstoririi Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Există, însă câteva motive care ne impun anumite suspiciuni în această privință.

 

Mai întâi de toate atrage atenția faptul că în conținutul titlului se admite că Tipicul a fost tipărit în „Duhovniceasca tipografie a Bessarabiei”, or cea de la Chișinău s-a numit pe intreaga perioadă a păstoriei Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni „Tipografie Exarhicească”.

 

Al doilea moment care atrage atenția în mod deosebit este anul tipăririi cărții. La o lectură atentă a titlului exemplarului din colecția Bibliotecii Naționale (cota 56046) se vede clar că în datarea lui, pe foaia de titlu, s-a comis o greșeală de tipar a ultimului grafem din anul 1823. Nu poate fi exclus faptul că slova „г” să fi fost ștearsă parțial de vreme și să fi rămas doar un fragment, care a fost citit greșit în loc de „3” – „1”, ceea ce nu este corect.

 

Cel mai convingător argument în această privință este scrisoarea lui Dimitrie Sulima de la 1 februarie 1823 adresată protopopului de Buiucani, ținutul Orheiului Ioan Dimitriu, privitoare la primirea tipicelor, în care se stipulează următoarele: „Fiindcă întâmplarea s-au descoperit că preoții și slujitorii bisericești din oblastiia aceasta, neavând la biserici tipic, săvârșesc cele sfinte desăori împotriva lui; drept aceia după punerea mea la cale, s-au și tipărit în tipografia de aici tipice în scurt, a cărora preț este câte trei lei, în urma căreia încredințez cucerniciei tale protoiereule ca să trimeți în grabă cătră ocârmuitoriul tipografiei Arhimandritul Ioanichie un om înadins spre a le priimi după numărul bisericilor câte să află în privigherea cucerniciei tale, după priimirea cărora, împărțindu-le fără întârziere pe la biserici și luând pentru tipicele acestea din banii bisericești câte 3 lei, iară nici de cum mai mult și să apoci a triimete banii aceștea cătră ocârmuitoriul tipografiei Arhimandritul Ioanichie. Anul 1823, fevruarie 1 zile3. Din acest document nu reiese ca ar mai fi existat o ediție anterioară a Tipicului.

-

1. Farmagiu, V.;  Matei, N.; Slutu. C. (1992) Cartea Moldovei. Ediţii vechi (sec. XVII – înc. sec. XX). Catalog general. Vol. 2. Cu un studiu introductiv de A. Eşanu, Кишинэу, „Штиинца”, 266 p.

2. Danilov, Maria (2007) Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia. 1812-1918 (între tradiţie şi politica ţaristă), Chişinău, Tyragetia, 264 p.

3. Arhiva Naţională a Republicii Moldova. Fond 205, inventar 1, dosar 4321. Corespondența cu protopopii de județ și stareții mănăstirilor din Basarabia despre tipărirea Tipicului în limba română în tipografia eparhială din Chișinău. 1 februarie 1823 – 8 martie 1823. 4  f.

Trimite sugestia ta aici!

Câmpurile cu * sunt obligatorii