Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

SLUJBA ADORMIRII NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU (RÂMNIC, 1706)

arhim. Policarp Chițulescu

Tipărirea acestei rare cărticele are niște rațiuni precise. Faptul că finanțarea lucrării a fost asigurată de arhimandritul Ioan, egumenul mănăstirii Hurezi, ctitoria domnitorului martir Constantin Brâncoveanu lămurește cumva destinația ei. La această celebră mănăstire, biserica cimitirului (construită de Doamna Maria, soţia lui Constantin Brâncoveanu între anii 1696-1699) are ca hram Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, înscrisă în calendar în data de 15 august. Prin urmare, slujba tipărită aparte se adresa în special bisericilor cu acest hram.

 

Această carte de 113 pagini era pentru strana bisericii, nefiind destinată rugăciunilor particulare, cum este cazul Acatistului de la Snagov (1698) sau chiar a culegerii Rugăciuni în toate zilele săptămânii (Târgoviște, 1712). O astfel de inițiativă nu este singulară. În anul 1696, se tipărise la Snagov Slujba Sfinților Constantin și Elena în română și slavonă pentru a sluji bisericii mari de la Hurezi care purta acest hram.

 

Cartea Adunare slujbei, a adormirei Născătoarei de Dumnezeu [1] este foarte plăcută atât ca format, cât și ca grafică, fiind cu adevărat o „ctitorie domnească”. Ea poartă următorul titlu: Adunare slujbei, a adormirei Născătoarei de D[u]mnezeu cu Paraclisul cel de obşte, şi cu Canoanele Osmoglasnicului ce să cîntă sîmbetele. Acumŭ întîi într-acesta chipŭ tipărită şi aşezată. În zilele prea luminatului D[o]mn Ioann Constandin B[râncoveanu] B[asarab] Voevod. Cu bl[a]goslovenia iubitoriului de D[u]mnezeu chir Anthimŭ Ivireanulŭ Episcopulŭ Rîmnicului. Cu toată chieltuiala şi osîrdia prea cuviosului chir Ioann Arhimandritul sfintei mănăstiri Hurezii. De Mihai Iştvanovici Ipodiaconul Tipograful. În Rămnicŭ, la anulŭ de la H[risto]s, 1706. [2]

 

Textul slujbei propriu-zise este redat în limba slavonă așa cum se regăsește în Minei, iar indicaţiile tipiconale, textele biblice (Paremiile, Apostolul, Evanghelia) şi Sinaxarul sărbătorii sunt în limba română. Câteva frontispicii, letrine, ornamente finale, ornamente tipografice împodobesc textul dintre care se remarcă icoana- xilogravură cu Maica Domnului Milostiva. Unele ornamente au fost utilizate şi în Noul Testament apărut la Bucureşti în 1703.

 

Reproducem versurile aşezate sub gravura cu chipul Sfintei Fecioare de pe versoul foii de titlu: Născătoare de D[u]mnezeu Fecioară, Bucură[-]te plină de daruri Mariia, D[o]mn[u]l e cu tine, bl[a]g[oslo]vită eşti tu între mueri, şi bl[a]g[oslo]vitŭ rodulŭ pîntecelui tău, că ai născut pre Mîntuitoriul sufletelor noastre. f.[1]v.

 

 

[1] BRV Vol. I (1993) p. 467; IV, p. 21.

[2] Gabriel ŞTREMPEL (1997), Antim Ivireanul, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1997, p.153.