Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

PILDE FILOSOFEȘTI (TÂRGOVIȘTE, 1713)

arhim. Policarp Chițulescu

Eforturile mitropolitului Antim Ivireanul de a tipări cărți nu s-au concentrat exclusiv asupra lucrărilor destinate uzului liturgic ci și celor sapiențiale, de educare a poprului, evident a celui care știa să citească.

 

Unii învățați, prieteni de-ai domnitorului Constantin Brâncoveanu sau ai mitropolitului Antim Ivireanul aduceau cu ei cărți din străinătate și le păstrau în bibliotecile lor, și le împrumutau reciproc, alții mai avuți și mai energici, finanțau traducerea și tipărirea lor în limba română.

 

Un astfel de intelectual, sfetnic de taină și chivernisitor al averilor brâncovenești de peste hotare, mai exact din Italia, a fost Manu al lui Apostoli. El a finanțat  tipărirea în românește, a unei mici culegeri de maxime și cugetări filozofice intitulată Pilde filosofeşti. Tot Manu al lui Apostoli a publicat în 1713, cu cheltuiala sa, tot la Târgoviște, în greacă, aceeași culegere pe care preotul Ioan Avramie o tradusese din italiană. Originalul acestor 946 sentinţe cuprinse atât în traducerea românească cât şi în cea grecească, îl constituie lucrarea lui Antoine Galland  Les bons mots et les Maximes des Orientaux…, Paris, 1694. Lucrarea francezului amintit a fost tradusă în italiană de Anton Maria del Chiaro şi dedicată domnitorului Constantin Brâncoveanu.

 

Bucurându-se de o bună receptare, lucrarea Pilde filosofeşti a avut mai multe reeditări în limba română (ex. 1783 la Râmnic).

 

Cartea este de mici dimensiuni, are 108 file cu textul în limba română și poartă următorul titlu:

Pilde filosofeşti de pe limba grecească tîlmăcite rumîneaşte, carele cu cucerie s[-]au închinatŭ, prea Luminatului Oblăduitoriu Ţării Rumîneşti. Ioannŭ Constandinŭ Basarabŭ Voevodŭ, fiind Mitropolit chir Anthimŭ Ivireanulŭ. De chir Manul al lui Apostoli, cu a căruia cheltuială acum întîi s-au tipărit în Tîrgovişte la leat 7221.

 

O dedicație din carte subliniază cine este inițiatorul proiectului și cui îl dedică: Prea înălţatului şi bun credinciosului D[o]mnŭ, şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumănească, D[o]mnului D[o]mnului Io Costandinŭ Basarab Voevodŭ, plecată şi cucernică î[n]chinăciune  [prefață] / Al păzitei de D[u]mnezeu înălţimei tale Smeritul şi mai miculŭ Rob, Manul al lui Apostoli-  f. [2-4]v.

 

Mai mult, traducătorul patron al lucrării, adresează un cuvânt înainte: Tuturor de D[u]mnezeu credincioşilor cetitori, Manul al lui Apostoli, rog sănătate şi norocire-[cuvânt către cititori] f. [5].

 

Redăm câteva sentinţe moralizatoare, menite a cultiva bunele purtări în rândul oamenilor:

 

-Învăţătura la un tânăr este cunună şi înţelepciunea engolpiu (podoabă) de aur f. [7].

-Omului doao lucruri îi pricinuiesc piarderea: îndestularea bogăţiei şi limbuţiia. f. [38]v.

-Voia lui D[u]mnezeu strică voia oamenilor. f. [88]v.