Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

OCTOIH (RÂMNIC, 1706)

arhim. Policarp Chițulescu

În puținii ani pe care i-a petrecut la Râmnic (1705-1708), Sf. Antim Ivireanul a reușit să tipărească în timp record, câteva lucrări voluminoase și foarte necesare atât apărării credinței ortodoxe, cât și cultivării ei prin cărți de cult în limba română.

 

Introducerea limbii române în slujbele bisericești s-a făcut cu prudență, treptat. Octoihul din 1706 reprezintă o astfel de etapă de mijloc căci textele sale sunt bilingve, slavone și românești, dar el a pregătit apariția din 1712 de la Târgoviște a Octoihului tradus complet în limba română.

 

Foaia de titlu a Octoihului în discuție are următorul cuprins: Octoihos adecă Osmoglasnic. Care are î[n] sine toată slujba ce să cuvine a văscr[ea]snelor î[m]preună şi o săptămînă cu toate ale ei rînduiale. Acumŭ întîiu într [-]acesta chip aşezată şi tipărită. În zilele prealuminatului şi înălţatului Domnŭ şi oblăduitoriu a toată Ţara Rumînească Ioannŭ Constandin B[râncoveanu] Basarabŭ Voevod. Cu osîrdia şi cu toată chieltuiala preacinstitului de bunŭ şi mare neamŭ a lui Mihai Cantacuzino v[e]l spatar spre cea de obşte a Besearicilor lui H[risto]s trebuinţă şi alŭ pravoslavnicilor folos. Cu blag[o]s[lo]venia prea sfinţitului Mitropolit chir Theodosie. În Sfânta Ep[is]copie a Rîmnicului la anulŭ de la zidirea lumii 7214. De Mihai Iştvanovici Ipodiaconulŭ Tipografulŭ.

 

Cartea are 82 de pagini, de format mare, fiind deopotrivă elegantă prin somptuozitate, prin xilogravurile care o împodobesc (Stema lui Constantin Brâncoveanu, chipul Sf. Ioan Damaschin, Răstignirea Domnului semnată Ioanichie și datată 1706 la care se adaugă frontispicii, letrine, ornamente finale, ornamente tipografice) și prin culorile roșu și negru cu care este tipărit textul.

 

Adesea, fiecare stemă prezentă pe versoul foilor de titlu, are câteva versuri referitoare la autorul, şi la subiectul cărţii sau la patronul demersului tipografic care putea fi domnitorul ţării, un ierarh, un boier etc. Aceste frumoase stihuri semnate în cazul de faţă de Mihai Iştvanovici Ipodiaconul Tipograful, în limba română, se alătură iniţiativelor de versificaţie din spaţiul Ţărilor Române.

 

Pe foaia de titlu se remarcă stema Cantacuzină, în acest caz, a spătarului Mihail Cantacuzino, cel care a finanţat ediţia de faţă. Unele exemplare au ataşată la final o filă albă nenumerotată, pe versoul căreia se află gravura cu Dumnica Tuturor Sfinţilor semnată Ioanichie Bakov şi datată 1678. Sub xilogravura cu Sf. Ioan Damaschin, presupusul autor al Octoihului, se află 14 versuri de rugăciune şi de laudă întru cinstea sa.