Catalogul Tipariturilor Romanesti Vechi

MINEIELE DE LA RÂMNIC (1776-1780)

arhim. Policarp Chițulescu

Episcopul Chesarie al Râmnicului (1773-1780) a fost mai întâi arhimandrit în cadrul Mitropoliei din Bucureşti, apoi a suplinit în 1771 scaunul episcopal al eparhiei Râmnicului, pentru ca, în 1773, să devină titular. El învăţat la Şcoala Domnească din Bucureşti, fiind şi ucenic al mitropolitului Grigorie al Ungrovlahiei.

 

În privinţa activităţii culturale, episcopul Chesarie a înfiinţat şcoli la metocurile episcopiei, aflate în Bucureşti şi Craiova şi a refăcut tipografia, în care s-au publicat 10 lucrări, cu materiale aduse de la Sibiu, dintre care amintim : Octoihul (1776), Triodul (1777), Ceaslovul şi Psaltirea (1779).

 

Între anii 1776-1780, episcopul Chesarie a publicat primele mineie traduse complet în limba română, care îl vor face cunoscut pentru totdeauna, datorită prefeţelor pe care le-a  alcătuit, adevărate monumente literare şi culturale, ele furnizând date despre datinile şi istoria poporului român.

 

În prefaţa Mineiului pe octombrie (1776), episcopul Chesarie face o succintă prezentare a evoluţiei slujbei ortodoxe, accentuând necesitatea cultului în limba română. În Mineiul pe noiembrie (1778), el arată meritul lui kir Damaschin, fost episcop al Râmnicului, de a fi tradus în limba poporului multe cărţi de slujbă, după care face o scurtă istorie a Ţării Româneşti. În Mineiul pe ianuarie (1779), subliniază originea latină a românilor, cu explicaţii despre pătrunderea elementelor romane în Dacia. În prefaţa Mineiului pe martie (1780), episcopul Chesarie arată istoria aşezării lunii lui mărţişor în calendar, subliniind evenimentele importante care s-au petrecut în acest răstimp: „la Martie s-au binevestit prea blagoslovitei Fecioarei Mariei şi întru preacurat pântecele ei, Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, la Martie S-au răstignit (Hristos) după trupu […] Căci precum Martie iaste începere primăverii şi sfârşitul ernii, aşa Fiul lui Dumnezeu Întrupându-Se în aciastă lună, au făcut să înceteze iarna Legii cei Vechi şi să înflorească primăvara  darului celui nou, să răsară şi să încolţească florile Evangheliei ale legii cei noao”. Prefaţa se încheie cu o notiţă interesantă, datată 1780, ianuarie 9: „într-o zi Joi, cătră seară, s-au mutat din viaţa aciasta la vecinicile locaşuri, acestu plin de râvnă sfânt părinte, ce iaste mai sus numit, (Episcopul Chesarie, n. n.) care, cu mare dragoste fiind aprins spre folosul de obşte, s-au apucat a da în tipariu lunele pe luni cu multă chieltuiala sa. Cine va ceti aici să zică: Dumnezeu sa-l iarte. Purtător de grijă: Ioachim ieromonahul din Sfânta Mitropolie. Tălmăcirea a fost îndreptată de Iordan biv vel grammaticu Cappadochianu, copist şi corector: Anatolie şi Rafail”.

 

Chesarie al Râmnicului, un adevărat vlădică poliglot îşi dovedeşte cultura şi priceperea prin faptul că n-a fost numai un tipăritor de cărţi, ci a tradus el însuşi texte într-o limbă care a fost considerată de contemporani ca exemplară, fiind imitată şi de scriitorii religioşi din Ardeal. El a diortosit printre altele şi cartea Orthodoxos didascalia a lui Meletie Pigas, apărută în 1769 la Bucureşti.